español  •  català
decoenderrocs
derribo1
derribo2

DecoEnderrocs és la divisió de demolicions de Construccions DECO, S.A. dotada dels equips tècnics i humans especialitzats per a l’execució de demolicions totals per mitjans manuals i/o mecànics, deconstruccions parcials per a reforma o rehabilitació, desguassos industrials, moviments de terres ivoladures controlades.

DecoEnderrocs segueix una política de compliment estricte dels requisits contractuals del client i de la legislació i normativa d’aplicació amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i els recursos tècnics i naturals.

Per això un equip format per Enginyers, Arquitectes Tècnics, Tècnics de Prevenció i personal qualificat, amb un parc de maquinària específic, executen els treballs d’enderrocs amb la màxima atenció i cura per la salut de les persones, duent a terme una adequada classificació, tractament i valorització dels residus generats.

Contruccions DECO, S.A. és una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) amb el nombre 03/AB/15, autoritzada per la realització de treballs de desmuntatge i retirada de materials que continguin fibres d’amiant, ja siguin friables o no, tals com baixants de fibrociment, plaques cobertes, façanes, pluvials, terres, canonades, aïllants i qualsevol altre element que contingui en la seva composició fibres d’amiant. .

Trav. de Les Corts 369, entl • 08029 Barcelona • Tel. 93 339 27 12 • Fax 93 330 56 96 • enderrocs@decosa.net

pdf enderrocs